KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KATOLICKIEJ FUNDACJI POMOCY OSOBOM  UZALEŻNIONYM I DZIECIOM KARAN

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN z siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem Danych osobowych: karan@karan.pl.
 3. Administrator Danych osobowych – Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN – przetwarza Państwa Dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonych zgód.
 4. Państwa Dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:
 5. realizacji zadań statutowych Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN,
 6. realizacji obowiązków prawnych oraz zawieranych umów,
 7. w pozostałych przypadkach Państwa Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa Danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Katolicką Fundacją Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN przetwarzają Dane osobowe, dla których Administratorem jest Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN.
 11. Państwa Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w imieniu Katolickiej Fundacji Pomocy osobom uzależnionym i Dzieciom KARAN usługi na podstawie umów. Nie mogą one korzystać z Państwa danych poza zakresem realizowania usług dla Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i dzieciom KARAN.
 12. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. W związku z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 14. prawo dostępu do Danych osobowych,
 15. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) Danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 16. prawo do żądania usunięcia Danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 17. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
 18. prawo do przenoszenia danych,
 19. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 20. prawo do pozyskiwania informacji o celu przetwarzania Danych osobowych.
 21. W przypadku gdy przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie Danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 22. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony Danych osobowych.
 23. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa Danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 24. Podanie przez Państwa Danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Z poważaniem

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN